Thew Dhanat's Blog

วิธีใช้ Font ในเครื่องบน Google Docs / Sheets / Slides

September 27, 2020

โดยปกติแล้ว เอกสารใน Google Drive ทั้ง Google Docs, Google Sheets และ Google Slides จะสามารถใช้ Font ที่มีอยู่ใน Google Fonts เท่านั้น ผ่านทางเมนู More fonts

เมนู More fonts

โดย font ที่รองรับภาษาไทยนั้น คือ 13 fonts แห่งชาติ ดังนี้

โดยที่ถูกใช้มากที่สุดน่าจะเป็น Sarabun แต่ Sarabun นี้ขนาดตัวอักษร (px) จะไม่ตรงกับ TH Sarabun PSK ที่นิยมใช้ใน Microsoft Word

เราจึงมีอีกวิธีที่สามารถนำบาง fonts ที่มีอยู่ในเครื่องของเรามาใช้ได้ 😇 ภายใต้เงื่อนไขว่า

  1. font นั้นเป็น font ที่ Google รองรับ ซึ่งแน่นอนว่ารองรับ TH Sarabun PSK
  2. ปรับภาษาของเอกสารเป็นภาษาไทย
  3. เครื่องที่เปิดเอกสารนั้น ต้องมี font นั้นติดตั้งอยู่ และถ้าไปเปิดเครื่องอื่นที่ไม่มี font นั้นอยู่ เอกสารจะแสดงรูปแบบผิดพลาดได้

หลังจากตั้งค่าครบแล้ว font ที่เราต้องการจะแสดงอัตโนมัติในเมนูเลือก font 🔽

font ในเครื่องในเมนูเลือก font

ปรับภาษาของเอกสาร

สำหรับ Google Docs และ Google Slides เลือกเมนู File บนซ้าย จากนั้นเปลี่ยน Language เป็นไทย

สำหรับ Google Sheets เลือกเมนู File บนซ้าย > Spreadsheet settings > แท็บ General > เปลี่ยน Locale เป็นไทย.

Fonts ที่ Google รองรับ

รองรับทุกภาษา ไม่ต้องปรับภาษาของเอกสาร มีดังนี้

สำหรับภาษาไทย มีดังนี้

จะเห็นว่า ไม่มี TH Sarabun New สำหรับผู้ที่ต้องการใช้จึงแนะนำว่าให้ใช้ตัว Sarabun ไปเลย

สำหรับภาษาอื่น ดูเพิ่มเติมที่อีกบทความ